Home  > Regulamin

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem strony internetowej www.joannamielniczuk.pl jest Joanna Mielniczuk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JARGA Joanna Mielniczuk z siedzibą ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, posiadająca nr NIP: 5632168334, REGON: 060625992, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem.

 3. Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze strony www.joannamielniczuk.pl, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów usług i towarów dostępnych w ofercie.

 4. Usługodawca przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów.

§ 2. Definicje

 1. Usługodawca – podmiot prowadzący działalność pod nazwą JARGA Joanna Mielniczuk z siedzibą: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, posiadający nr NIP: 5632168334 REGON: 060625992, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 2. Klient – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy

 3. Usługi – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Strony: konsultacja psychologiczna, krótkoterminowa terapia psychologiczna, coaching

 4. Użytkownik – podmiot zainteresowany zawarciem umowy

 5. Klient – podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę

 6. Umowa – umowa o świadczenie usług lub zakup towaru zawarta z Klientem na warunkach i trybie określonym w Regulaminie

 7. Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem www.joannamielniczuk.pl

 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze strony, w tym w szczególności zasady zamawiania usług oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Usługodawcy

 9. Formularz Zamówienia – oznacza element strony, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zakupu, takie jak: wybór usługi lub towaru, wybór terminu usługi, imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres mailowy, forma płatności

 10. Towar – treści cyfrowe znajdujące się w ofercie, produkty w formatach elektronicznych: Wyzwania rozwojowe

 11. Zakup – oznacza transakcję sprzedaży usług i towarów przez Usługodawcę, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta

§ 3. Formy i zakres świadczonych usług i towarów

 1. W ofercie Strony dostępne są następujące usługi:

  1. Konsultacja psychologiczna online (za pośrednictwem komunikatora ,,Skype”, aplikacji „Messenger” lub „Whatsapp”)

  2. Terapia krótkoterminowa online (za pośrednictwem komunikatora ,,Skype”, aplikacji „Messenger” lub „Whatsapp”)

  3. Life coaching online (za pośrednictwem komunikatora ,,Skype”, aplikacji „Messenger” lub „Whatsapp”)

  4. Wyzwania rozwojowe

  5. Warsztaty

 1. Usługi psychologiczne świadczone są przez psychologów, w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

 2. Wybór formy świadczenia usługi należy do Klienta (przez Skype, Messenger, Whatsapp).

 3. Konsultacja, terapia psychologiczna, life coaching jako jednorazowa sesja trwa do 50 minut.

 4. Usługi świadczone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 20:00 czasu polskiego.

 5. Wszystkie ceny usług i towarów podane na stronie są cenami brutto.

§ 4. Techniczne warunki korzystania

 1. Do składania zamówień nie jest wymagana rejestracja. Konieczna jest akceptacja regulaminu przez Klienta oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 2. Do korzystania z Usług wymagane są:

  1. dostęp do Internetu;

  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer/Mozilla Firefox w zaktualizowanej wersji;

  3. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;

  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 3. Warunkiem korzystania z:

 1. Wyzwań rozwojowych udostępnianych w formie pliku komputerowego w formacie PDF, jest posiadanie programu obsługującego takie pliki;

 2. Konsultacji, terapii, coachingu przez Skypa, Messengera, Whatsappa – posiadanie aktualnej wersji programów lub aplikacji.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Klienta do wskazanych wyżej wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

§ 5. Zawarcie umowy

 1. W celu zamówienia usługi lub towaru należy wejść na stronę  www.joannamielniczuk.pl , a następnie dokonać wyboru zamawianych usług lub towarów, wybrania terminu usługi w kalendarzu.

 2. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:

  1. Imienia i nazwiska

  2. Numeru telefonu

  3. Adresu e-mail

  4. Akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego ,,Zapoznałem się i akceptuję regulamin” oraz wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Zapłać”.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie towarów, wynikające z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych lub trafienia wiadomości do SPAM-u.

 2. Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do zamówienia usługi lub towaru potrzebna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Zgodę należy wysłać na adres email: kontakt@joannamielniczuk.pl

Konsultacja, terapia, life coaching

 1. Termin realizacji Usługi to maksymalnie 4 miesiące od dnia zawarcia umowy sprzedaży usługi (w przypadku terapii psychologicznej).

 2. Klient ma prawo zmiany terminu zakupionej usługi, najpóźniej na 48 godziny przed terminem jej wykonania. Zmiana terminu odbywa się poprzez adres e-mail:  kontakt@joannamielniczuk.pl

 3. Zmiana terminu lub rezygnacja z sesji w czasie krótszym niż 48 godzin przed planowanym jej rozpoczęciem, wiąże się z koniecznością opłaty za sesję.

 4. Klient ma możliwość zmiany terminu sesji dwa razy w przypadku terapii psychologicznej.

 5. W przypadku zmiany terminu, Klient otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności na podany adres e-mail.

 6. Klient przerywając sesje przed czasem jej zakończenia, nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia sesji.

Wyzwania rozwojowe

Zakupione i opłacone treści cyfrowe w formie PDF, będą przesłane przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zakupu.

11.Termin wysłania pliku wynosi do 2 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy towaru do Klienta, liczy się od momentu zaksięgowania płatności za wskazany towar na koncie Usługodawcy.

§ 6. Wynagrodzenie i sposób płatności

 1. Klient chcąc dokonać zakupu zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę lub towar zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami znajdującymi się na stronie.

 2. Walutą rozliczeniową jest złoty polski – PLN.

 3. Wynagrodzenie uiszczane jest za pomocą:

 1. Kanałów płatności dostępnych na stronie – za pośrednictwem PayU, PayPal

 2. Istnieje możliwość skorzystania z innych form płatności po uprzednim kontakcie z Usługodawcą pod adresem email: kontakt@joannamielniczuk.pl

 1. W każdym przypadku koszt usługi powinien być uiszczony na 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Usługodawcę. Brak zapłaty w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi.

 2. Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis PayU, PayPal.

 3. Po zaksięgowaniu środków przez Usługodawcę, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, wiadomość potwierdzającą zakup usługi lub towaru.

 1. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu oraz przekazaniu danych niezbędnych do jego wystawienia na adres e-mail: kontakt@joannamielniczuk.pl Rachunek zostanie wysłany do 7 dni roboczych od zrealizowania usługi lub dostarczenia towaru.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysyłając swoje oświadczenie na adres email:  kontakt@joannamielniczuk.pl

 2. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Klientowi w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku zwrotu należności Klient może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Usługodawcę (zgodnie z regulaminem PayPal lub PayU) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).

 3. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na wykonanie usługi przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13 ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 8. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca:

  • w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z postanowieniami regulaminu, dostarczyć zamówiony towar.

  • zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

  • kieruje się polityką ochrony danych osobowych.

  • ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

  • w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług lub dostarczenia Towaru, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.

  • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i dostarczenia towaru w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub przybierającym formy nękania.

  • ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

  • ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.

  • po ustaleniu terminu realizacji Usługi, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia Usługi, jeżeli jest to podyktowane sytuacją niezależną od Usługodawcy.

 1. Klient:

  • ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług lub otrzymania towaru, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

  • może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

  • ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

  • ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.

  • ponosi odpowiedzialność za efekty terapii z psychologiem.

  • zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

  • w przypadku zakupu Usługi/Towaru na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy i Regulaminu.

 1. Wypełnienie przez Klienta formularza jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

§ 9. Korzystanie ze strony

Strona internetowa

 1. Wszelkie teksty, materiały, informacje, pliki i zdjęcia na stronie objęte są ochroną, wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie jej elementów lub wyglądu jako całości, bez pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw osobistych i majątkowych.

 

Treści Cyfrowe

 1. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej jedynie na własny użytek.

 2. Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią, bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.

 3. Klient nie jest uprawniony do:

  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

  2. ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,

  3. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,

  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,

  5. oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,

  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej

§ 10. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:

  1. Niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje.

  2. Braku możliwości dostępu do strony, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do strony przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.

  3. Siły wyższej.

  4. Awarii, z przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta.

  5. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu strony.

  6. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania strony.

  7. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Klienta.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Klient.

 3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania strony lub niektórych jej funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usługi, dostarczenia towaru lub od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@joannamielniczuk.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych osobowych, terminu świadczenia usługi oraz uzasadnienie.

 2. Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. W tym terminie do Klienta zostanie wysłany email zwrotny, zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

§ 12. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Joanna Mielniczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JARGA Joanna Mielniczuk z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 2/31, posiadająca nr NIP: 563196046, REGON: 061432545, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Klienta lub Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług, otrzymanie towaru lub uzyskanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane drogą elektroniczną.

 4. Administrator nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i Użytkowników strony.

 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:
  - zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia rachunku
  - udzielania odpowiedzi na zadawane pytania
  - udzielania informacji o oferowanych usługach i towarach
  - wysyłania informacji handlowych i marketingowych
  - analizy statystycznej Google Analytics. Dane zebrane służą do analizy statystycznej zachowań klientów na stronie i doskonalenie oferty.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.

 7. W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą wykorzystywane do momentu cofnięcia zgody. Z prawa tego może skorzystać Klient lub Użytkownik w dowolnym czasie przesyłając stosowną informację na adres email:  kontakt@joannamielniczuk.pl

 8. Użytkownik lub Klient strony ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej  www.joannamielniczuk.pl  w taki sposób, aby Klient lub Użytkownik oraz Usługodawca mogli przechowywać treść Regulaminu, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy.

 2. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania.

 4. Prawem właściwym dla umowy kupna - sprzedaży jest prawo polskie.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.